Vi hjälper dig med tillgänglighetsanpassning!

21 mar 2023

Vi breddar våra tjänster! August är nu certifierad sakkunnig inom tillgänglighetsanpassning. Det är en aktuell och viktig fråga att personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga har tillgång att entra byggnader och lokaler.

Hur kommer det sig att du valde tillgänglighetsanpassning?
Jag fick idén då det vid upprepade tillfällen i projekt efterfrågades tillgänglighetskompetens. Det är inte ovanligt att vi som brandingenjörer får frågan, även om jag själv inte känner till någon annan som besitter båda kompetenserna. Samtidigt blir det ofta samtal i projekt mellan brandkonsult och tillgänglighetskonsult där ena parten ska säkerställa tillträde till byggnaden och den andra säkerställa möjlighet till utrymning. På så sätt lär sig brandkonsulter också mycket om tillgänglighetsfrågor. Jag såg en möjlighet att ta till vara dessa erfarenheter genom att certifiera mig.

Hur har utbildningen sett ut?
Inför tentamen gick jag två kortare utbildningar. En hade praktiska inslag och inlevelseövningar samt teori och praktisk tillämpning av att arbeta som sakkunnig. Värdet av inlevelseövningarna var över förväntan och gav ökad förståelse för att leva med funktionsvariationer och de begränsningar det kan innebära att till exempel sitta i rullstol eller leva med en synnedsättning. Den andra kursen var förberedande inför tentamen.

Vad ser du för utmaningar?
Jag har arbetat 7 år som brandkonsult och blivit trygg i arbetsmetoderna vi tillämpar på Brandkonsulten AB. Då jag ännu inte har samma stora erfarenhet av tillgänglighet som disciplin gäller det att ta sig tid, att inte förhasta sig, för samtidigt som det finns mycket gemensamt mellan brandskydd och tillgänglighet är regelverken också olika. Jag är därför väldigt ödmjuk inför uppgiften.

Vad ser du för fördelar med denna kompetensutveckling för Brandkonsul-
ten AB?
För Brandkonsulten AB och även för kunden finns det stora fördelar att arbeta med tillgänglighet och brandprojektering parallellt då man kan hitta lösningar, istället för motsättningar, mellan brand- och tillgänglighetskrav.

Hur skiljer det sig att vara brandkonsult versus tillgänglighetskonsult?
Min uppfattning är att arbetsmetoderna inom de olika disciplinerna generellt ser olika ut. Likaså utformningen av beskrivningar och utlåtanden. Där ser jag stora möjligheter att lära mig saker från hur tillgänglighetskonsulter arbetar och uttrycker sig, och samtidigt använda mig av min mångåriga erfarenhet som brandkonsult.

Läs mer om vår nya tjänst och vad vi kan hjälpa till med HÄR!