En fråga om kvalitet

För att vara en duktig rådgivare inom brandskydd och riskhantering, och kunna ta hänsyn till olika byggnaders och verksamheters unika villkor, krävs både kunskap och erfarenhet. På Brandkonsulten AB lägger vi stor vikt vid kvalitet och att sprida erfarenheter från tidigare projekt internt. På så vis skapas möjligheter att komma fram till den allra bästa lösningen i alla våra projekt. Vårt system med erfarenhets- och kunskapsutbyte utvecklar både oss själva och våra uppdragsgivare.

Vi lägger också stor vikt vid att bemanna varje projekt med rätt kompetens. I alla projekt arbetar minst två konsulter, en som handlägger projektet och en som är internkontrollerande. För att få vara internkontrollerande krävs flerårig erfarenhet av brandteknisk projektering.

Varje projekt är unikt och vår projektplanering sker utifrån förutsättningarna i projektets olika skeden. Kvalitetssäkring i varje projekt sker genom kontinuerliga avstämningar mellan handläggare och internkontrollerande.

Brandkonsulten AB har ett kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001.

Läs mer om våra certifieringar

Brandkonsulten AB - Kvalitet