Systematiskt brandskyddsarbete

Stockholms Universitet, hantering brandfarlig vara

Inför SU-butikens övertagande av Universitetets centrala gassystemet så har anläggningarna inventerats och dokumenteras. Brandkonsulten ABs uppdrag har bestått av att ta fram klassningsplaner och explosionsskyddsdokument samt att identifiera eventuella brister med förslag på åtgärder och rutiner för att hanteringen av brandfarlig gas ska ske på ett säkert sätt.

Andra exempel på projekt med omfattande hantering av brandfarlig vara:

  • Danderyds sjukhus, riskutredningar
  • Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala
  • Nya Karolinska Sjukhuset, NKS
  • KGK:s storlager för aerosoler och brandfarlig vätska i Enköping
  • Marinmuséet i Karlskrona
Riskanalyser
.