Kvalitet och miljö

Certifieringar

Sedan 2011 är Brandkonsulten AB certifierat enligt Norm brandkonsultföretag 2011, SBF 2003:1. Normen är framtagen av Brandskyddsföreningen. Certifiering och årlig revision utförs av SBSC, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering. För att ett brandkonsultföretag ska kunna certifieras krävs att företagets konsulter har den kompetens som krävs i varje projekt företaget åtar sig och att företaget har ett fungerande kvalitetssystem.

Certifiering sker mot tre kvalitetsnivåer; E, N och K, där K är den högsta nivån. Enkel nivå omfattar till exempel bostadshus lägre än 5 våningar och kontorshus lägre än 9 våningar där det finns minst två utrymningsvägar och där ventilationssystemets brandskydd utförs med brand- och brandgasspjäll. Kvalificerad nivå, K, omfattar byggnader där brand kan medföra mycket stor risk för personskador, det vill säga stora, komplexa byggnader eller byggnader där det kan vistas ett mycket stort antal personer. Exempel på detta är byggnader med fler än 16 våningsplan och vissa typer av vårdanläggningar. Normal nivå, N, omfattar alla objekt som inte är E eller K. Brandkonsulten ABs certifiering i kvalitetsnivå K innebär att Brandkonsulten AB har kompetens för alla på byggmarknaden förekommande projekt.

Brandingenjör Anders Karlsson är certifierad sakkunnig inom brandskydd enligt Boverkets författningssamling, SAK3, BFS 2011:17. Certifieringen avser den högsta av två behörigheter, behörighet K, vilket innebär att han får utföra kontroll av byggnadsverk där brandskyddet projekterats med hjälp av ingenjörsmässiga bedömningar, metoder och beräkningar.

Som komplement till dessa certifieringar är vidare tre av företagets konsulter auktoriserade brandskyddsprojektörer av BIV, Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap.

.