Om oss

Brandteknisk projektering

Brandkonsulten ABs huvudsakliga arbetsområde är projektering av brandskydd enligt BBR och BBRAD, vid nybyggnad, ombyggnad och annan ändring. Vid brandteknisk projektering och rådgivning genomförs bland annat följande:

  • Tolkning och tillämpning av relevanta myndighetskrav
  • Upprättande av brandskyddsbeskrivningar i projektens olika skeden
  • Ritningsgranskning och upprättande av brandskyddsritningar
  • Brandteknisk rådgivning vid möten
  • Uppföljning med arkitekt och projekterande konsulter
  • Brandtekniska beräkningar
  • Framtagande av utförandespecifikationer för brand- och utrymningslarm samt sprinkler
  • Plan för brandskydd under byggtid
  • Kontroll och uppföljning
  • Upprättande av slutintyg

Brandkonsulten AB strävar alltid efter att tillsammans med dem som medverkar i projektet arbeta fram lösningar där både myndighetskrav och krav från beställaren uppfylls på ett sätt som gör lösningen fördelaktig ur investerings- och underhållsperspektiv. Att kunna omsätta ett myndighetskrav till en faktisk lösning som tillgodoser krav på teknik, kvalitet, ekonomi, funktion och utseende är av stor betydelse för ett lyckat slutresultat.

Företaget genomför brandtekniska beräkningar som en del av analytisk dimensionering och i övrigt enligt de behov som finns i projektet. För brand- och brandgasförlopp används CFD-teknik (CFX eller FDS) eller tvåzonsmodell (ARGOS). STEPS används för att beräkna utrymningsförlopp. Beräkningar av skydd mot brandgasspridning via ventilationssystem genomförs antingen med det datorbaserade tryck- och flödesprogrammet PFS eller med handberäkningar. Handberäkningar används även för strålningsberäkningar och enklare utrymningsdimensionering.

Brandkonsulten AB genomför även beräkning av värmeledning för bärande och avskiljande konstruktioner samt för spridning av gaser.

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA
.